Dnia 9 grudnia 2011 o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie  odbyło się oficjalne zakończenie projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i nosił nazwę „Uwierz w siebie”.

 

Zawarto kontrakty socjalne z 8 uczestniczkami projektu, w ramach których zrealizowano:

1. warsztaty prowadzone przez doradcę zawodowego dla 8 kobiet w czasie 32 godzin łącznie, indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla 8 kobiet, 5 godzin dla każdej uczestniczki. Panie na zajęciach z doradca zawodowym nauczyły się aktywnego poszukiwania pracy oraz jak radzić sobie z trudnościami w poszukiwaniu pracy. Każda z pań miała wyznaczoną indywidualną ścieżkę rozwoju. Na zakończenie zajęć doradcy zawodowi wręczyli zaświadczenia.

2. warsztaty psychologiczne dla 8 uczestniczek w czasie 18 godzin oraz indywidualne konsultacje z psychologiem dla 8 uczestniczek w czasie 8 godzin. Panie biorące udział w zajęciach psychologicznych wzmocniły poczucie własnej wartości i wiary we własne siły, rozwinęły zdolności interpersonalne, nauczyły się radzenia sobie ze stresem, asertywności, mowy werbalnej, radzenia sobie z odpowiedzialnością za wybory życiowe i realizacji wyznaczonych celów. Ankieta badania zadowolenia słuchacza ocenia zajęcia jako bardzo dobre u wszystkich uczestniczek. Wszystkie Panie otrzymały certyfikaty i zaświadczenia o ukończeniu kursu.

3. kurs na prawo jazdy kat. B dla 4 uczestniczek, cześć teoretyczna 30 godzin lekcyjnych i zajęcia praktyczne z nauki jazdy z instruktorem 30 godzin zegarowych, kurs zakończył się egzaminem państwowym, wszystkie Panie zdały egzamin teoretyczny – testy komputerowe.

4. kursy zawodowe

  • kurs opiekunki dziecięcej dla 4 uczestniczek projektu, tematem zajęć były: psychologiczno - pedagogiczne podstawy opieki nad dzieckiem, umiejętności wspomagające pracę opiekunki, dziecko w poszczególnych okresach rozwoju – opieka i wychowanie, bezpieczeństwo dziecka i udzielenie pomocy przedmedycznej. Ankieta badania zadowolenia słuchacza ocenia szkolenie jako bardzo dobre u wszystkich uczestniczek. Wszystkie Panie otrzymały certyfikaty i zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz napisały egzamin końcowy z wynikiem bardzo dobrym.
  • kurs kas fiskalnych dla 4 uczestniczek, tematy: prawne i techniczne aspekty funkcjonowania kas fiskalnych, uruchomienie i obsługa kas, formaty paragonów i raportów, praca przy kasie – zajęcia praktyczne. Ankieta badania zadowolenia słuchacza ocenia szkolenie jako bardzo dobre u wszystkich uczestniczek. Wszystkie Panie otrzymały certyfikaty i zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz napisały egzamin końcowy teoretyczny jak i praktyczny z wynikiem bardzo dobrym.

Wszyscy uczestnicy bardzo sumiennie uczestniczyli we wszystkich zajęciach.

Zrealizowano jeden miesiąc prac społecznie użytecznych dla 4 kobiet w miesiącu wrześniu i październiku 2011r.

W ramach działań integracyjno - kulturalnych zrealizowano wyjazd do Szymbarku i na basen w Kościerzynie w celu integracji rodzin uczestniczek oraz rozwijania zdolności interpersonalnych.
Wycieczka przybliżyła uczestnikom historię naszego regionu, zwiększyła motywację naszych beneficjentek oraz pokazała jak można spędzić czas wolny.
W formie pomocy finansowej wypłacono zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne dla 8 uczestniczek projektu.

 

Reasumując, zaproponowane przez nas działania, tematyka szkoleń i warsztatów oraz kurs prawa jazdy kat. B zapewniły uczestnikom szkolenia podniesienie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających powrót na rynek pracy oraz wzmocniły poczucie własnej wartości i wiary we własne siły.
Przez cały okres trwania projektu uczestniczki nawiązały relacje koleżeńskie, dzięki czemu mogły się wspierać i rozwijać zdolności interpersonalne.
Nasze bohaterki UWIERZYŁY W SIEBIE !!!