Kompletowanie dokumentów, złożenie wniosku.

Należy udać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Mickiewicza 7 w Czarnej Wodzie, pokój nr 1  i pobrać formularze dokumentów o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wniosek ten jest również dostępny w dziale Do pobrania.

Z wnioskiem trzeba udać się do administracji domu. Musi ona potwierdzić takie dane jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwotę wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc.

Właściciele domów jednorodzinnych dołączają do wniosku dokument potwierdzający powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu, wystawione przez właściwy organ nadzoru budowlanego wydający pozwolenia na budowę, oraz rachunki dotyczące wydatków na utrzymanie domu.

Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o dochodach za ostatnie 3 miesiące (sprzed daty złożenia wniosku).
Komplet dokumentów, składa się w siedzibie MOPS-u w Czarnej Wodzie w pokoju nr 1.

W określonych przypadkach może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy połączony z koniecznością złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia w sprawie posiadanych ruchomości i nieruchomości, oraz zasobów pieniężnych.
Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego pracownik MOPS-u ustali, że:

  • występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji o dochodach, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub
  • faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji,

wówczas dodatek może zostać nieprzyznany.

 

Wydanie decyzji, realizacja dodatku.

 

Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej, osoba upoważniona przez Burmistrza Miasta – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie.

Decyzja w sprawie pomocy wydana zostaje najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto administracji domu i pomniejsza w ten sposób należność osoby starającej się o pomoc.
Właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dodatek bezpośrednio do rąk.
W lokalach, w których brak: centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody  lub gazu przewodowego otrzymują ryczałt, który pobierają w kasie Banku Spółdzielczego przy ul. Mickiewicza 7 w Czarnej Wodzie.

 

Gdzie można odwoływać się od decyzji w sprawie przyznania dodatku?

Odwołanie od decyzji instytucji przyznającej dodatki mieszkaniowe należy złożyć (za pośrednictwem organu, który wydał decyzję - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie ) w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku.

Jeśli organ, który wydał decyzję uzna, iż odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może w ciągu 7 dni od otrzymania odwołania wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. W przeciwnym wypadku przekazuje sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Jeśli osoba ubiegająca się o dodatek uzna, iż nastąpiło naruszenie prawa, bądź jej interesu prawnego, może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Gdańsku.

UWAGA:

  • decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego zawsze zawiera pouczenie - w jakim trybie służy od niej odwołanie,
  • decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego powinna zawierać pouczenie o dopuszczalności wniesienia skargi do WSA.