Przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie:

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność ta powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

 

Wyłączenia

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie:

  • umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
  • uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.
  • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.