Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czarnej Wodzie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie informuje o terminach składania wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2013/2014.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2013/2014 przyjmowane są od 1 września 2013 roku. Należy je składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie, ul. Mickiewicza 7, pokój nr. 3, w poniedziałki w godz. 8:00-16:00, od wtorku do piątku w godz. 7:15-15:15.

 

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami:

 • do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
 • w okresie od 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2013 roku.

 

W okresie zasiłkowym 2013/2014 obowiązują dochody uzyskane w 2012 roku.

 

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących świadczeń rodzinnych udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie, nr. tel. 58 587 8850, wew. 32.

Działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2012r., poz.1548 ) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie informuje, że z dniem 01 stycznia 2013 r. weszła w życie wyżej wymieniona ustawa, która wprowadza zmiany w dotychczas przyznanych świadczeniach pielęgnacyjnych oraz wprowadza nowe warunki nabywania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą wszystkie osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych (tych, które obowiązywały do 31 grudnia 2012 r.) zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013 r. (art. 11 ust.1 w/w ustawy ).

Po upływie tego terminu zgodnie z art. 11 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy wszystkie wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasają z mocy prawa.

W związku z tym istnieje konieczność od 01 lipca 2013 r. ponownego złożenia wniosku wraz z dokumentami o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie informuje, że od dnia 11.02.2013 r. do dnia 22.02.2013 r. trwa rekrutacja uczestników projektu systemowego „Uwierz w siebie”. Rekrutację prowadzą pracownicy socjalni z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w oparciu o dokumentację osób korzystających z pomocy społecznej. Chęć udziału można wyrazić poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego.

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne, długotrwale bezrobotne,
zagrożone wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (18-64 lata), korzystające ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie.

Dla uczestników projektu zaplanowano szereg form wsparcia:

 • warsztaty psychologiczne i indywidualne konsultacje z psychologiem
 • kurs prawa jazdy kat. B
 • szkolenia i indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
 • kursy zawodowe
 • badania medycy pracy w związku z podjęciem kursu zawodowego
 • kurs autoprezentacji
 • kurs taniego gotowania
 • skierowanie i sfinansowanie nauki w szkole
 • wyjazdy integracyjne do wioski tematycznej
 • podczas zajęć przewidziany jest catering
 • zasiłki celowe i okresowe dla Beneficjentek
 • prace społecznie – użyteczne

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

 

Więcej…

Od 1 października 2012 roku obowiązują nowe wysokości kwot kryterium dochodowego oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

I tak:

kryterium dochodowe:

 • dla osoby samotnie gospodarującej - 542,00 zł
 • dla osoby w rodzinie - 456,00 zł

maksymalna wysokość zasiłku stałego - 529,00 zł

kwota dochodu z 1ha przeliczeniowego - 250,00 zł

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. poz. 823

Rada Ministrów w dniu 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012 r., poz. 732).

Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie lub grudniu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.

Więcej…

Copyright © 2013 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie.

Deklaracja dostepności

Strona finansowana w ramach Projektu "Uwierz w siebie" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o plikach cookies.