Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czarnej Wodzie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Czarnej Wodzie  informuje, że w dniu  29.06.2020r. od godz. 8:30 do godz. 17:00 będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomocą żywnościową mogą być objęte rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

 • 1402 zł - dla osoby samotnie gospodarującej  i
 • 1056 zł - dla osoby w rodzinie

Osoby które do tej pory nie korzystały z pomocy określonej w ustawie o pomocy społecznej a ich dochód nie przekracza w/w kryterium dochodowego mogą skontaktować się telefonicznie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie w celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej i złożenia wymaganej dokumentacji.

Nadmieniamy, że w związku z pandemią COVID – 19, żywność  będzie wydawana bezpośrednio z Salki TKKF mieszczącej się z tyłu budynku Urzędu Miasta w Czarnej Wodzie. Prosimy o zachowanie specjalnej ostrożności oraz o dostosowanie się do wymaganych przepisów bezpieczeństwa.

Prosimy wszystkie osoby odbierające żywność o zachowaniu odstępu między sobą 2m, posiadanie rękawiczek ochronnych oraz maseczek.

 

POPŻ

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – lipiec 2020,  a jej celami szczegółowymi są:

 • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 • przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Więcej…

W związku prośbą Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Adama Bodnara przesyłam poradnik „Osobisty plan awaryjny” przygotowany we współpracy z ekspertkami z Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka, Ogólnopolskiego Pogotowia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ.
Publikacja zawiera praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe, które pomogę tym osobom zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko.

Osobisty plan awaryjny - poradnik (PDF)

logo

 

aplikacja twój parasol

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Czarna Woda  informuje, iż w sytuacji ujawnienia przemocy w rodzinie, zgłaszania wystąpienia zjawiska przemocy zalecany jest kontakt telefoniczny pod numerem:
58 587 8510 (w godzinach od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku od 7:15 do 15:15)

Sposób przekazywania informacji oraz dostęp do form wsparcia:

 • MOPS   Czarna Woda – tel. 58 587 8510
 • Komisariat Policji w  Kaliskach -  tel. 58 588 9107
 • Numer alarmowy - 112
 • Pomoc prawna tel. 58 587 88 50 w. 39 czynny poniedziałki od 12:00 do 16:00, od wtorku do piątku od 9:00 do 13:00

Przypominamy o możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej  poprzez ogólnopolskie numery:

 • 116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży  (czynny całodobowo)
 • 116 123 -  Kryzysowy Telefon Zaufania (czynny codziennie od 14:00 do 22:00)
 • 800 120 002 – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

 

Copyright © 2013 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie.

Deklaracja dostepności

Strona finansowana w ramach Projektu "Uwierz w siebie" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o plikach cookies.