Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czarnej Wodzie

Zasiłek rodzinny wynosi miesięcznie:

 • 95 złotych na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 124 złotych na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 135 złotych na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

Kryterium dochodowe

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinie jeżeli dochód na osobę nie przekracza:

 • kwoty 674 zł
 • a w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne 764 zł.

Od 1 listopada 2017 kryterium uprawniające do przyznania zasiłku wynosi:

 • 754 zł
 • a w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne 844 zł.

 

 

Do zasiłków rodzinnych przysługują następujące dodatki:

 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka – wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie 1 roku od dnia narodzin dziecka. Dodatek przysługuje jednorazowo w kwocie 1000 zł.
 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – przysługuje, jeżeli dziecko pozostaje pod opieką matki, ojca lub opiekuna faktycznego, nie dłużej jednak niż przez okres:
  - 24 miesięcy,
  - 36 miesięcy w przypadku bliźniaków lub
  - 72 miesięcy, jeżeli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Dodatek wypłaca się w kwocie 400 zł miesięcznie.
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu, samotnie wychowującym dziecko, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany. Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli jej rodzice nie żyją. Wysokość dodatku wynosi 193 zł na dziecko ale nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dzieci niepełnosprawnych 265 zł na dziecko lecz nie więcej niż 530 zł na wszystkie dzieci.
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – przysługuje w kwocie 95 złotych miesięcznie na trzecie i na następne dzieci otrzymujące zasiłek rodzinny.
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka niepełnosprawnego oraz niepełnosprawnego uczącego się dziecka, na częściowe pokrycie kosztów związanych  z ich rehabilitacją i kształceniem. Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości 90 zł na dziecko do 5 roku życia i 110 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 lat.
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – jest przyznawany na częściowe pokrycie kosztów związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Przysługujew kwocie 100 zł jednorazowo.
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – przysługuje, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się, uczy się w szkole ponadgimnazjalnej, artystycznej, podstawowej czy gimnazjalnej poza miejscem zamieszkania. Kwota dodatku to 113 zł na dziecko. W związku z dojazdem dziecka do szkoły przysługuje dodatek w wysokości 69 zł. Dodatek ten wypłaca się w okresie roku szkolnego. Można wypłacać tylko jeden z dodatków albo dodatek na zamieszkiwanie, albo na dojazdy dziecka do szkoły

Copyright © 2013 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie.

Deklaracja dostepności

Strona finansowana w ramach Projektu "Uwierz w siebie" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o plikach cookies.