Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czarnej Wodzie

Wszczęcie sprawy - jest to zgłoszenie potrzeby skorzystania z pomocy.

Można to zrobić poprzez osobiste zgłoszenie się do naszego ośrodka, gdzie pracownik socjalny sporządzi na miejscu protokół z wnioskowaną pomocą.

Podanie o pomoc można również wysłać pocztą lub złożyć bezpośrednio w naszym ośrodku.

Czasami sprawa zostaje wszczęta "z urzędu" - ma to miejsce na podstawie rozeznania pracownika społecznego lub zgłoszenia od innych osób lub organizacji społecznych.


Sporządzenie wywiadu środowiskowego.

Wywiad środowiskowy jest podstawą do wydania decyzji. Przeprowadza go pracownik socjalny w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, w terminie do 14 dni od wszczęcia postępowania (w sprawach niecierpiących zwłoki - w terminie 2 dni).

Celem przeprowadzenia wywiadu środowiskowego jest ustalenie sytuacji rodzinnej, bytowej, dochodowej, zawodowej i zdrowotnej. Osoba ubiegająca się o pomoc zobowiązana jest do zgromadzenia dokumentów potwierdzających w/w sytuacje. Dokumenty te można dołączyć do podania o pomoc lub przedłożyć pracownikowi społecznemu podczas przeprowadzania przez niego wywiadu środowiskowego.

Na podstawie danych zebranych w trakcie wywiadu pracownik socjalny ocenia globalnie sytuację osoby/rodziny (dotyczy to potrzeb, ale i możliwości ) oraz proponuje formy i zakres pomocy.

Wywiad środowiskowy kończy się ustaleniem planu takiej pomocy dla osoby lub rodziny zgłaszającej się o pomoc.

 

Rozpatrzenie podania oraz wydanie decyzji.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej rozpatruje złożone podania w oparciu o sporządzony przez pracownika społecznego wywiad środowiskowy oraz dołączone dokumenty.

Decyzja wydawana jest zawsze w formie pisemnej, w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o pomoc nie zgadza się z treścią decyzji, może złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku.
Odwołanie takie należy złożyć w naszym ośrodku w terminie do 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

Realizacja świadczenia.

Świadczenia finansowe są wypłacane w kasie Banku Spółdzielczego w Czarnej Wodzie lub przekazywane na konto bankowe wskazane przez osobę ubiegającą się o pomoc.

O szczegółach realizacji świadczeń niefinansowych osoby ubiegające się są informowane w decyzji.

Copyright © 2013 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie.

Deklaracja dostepności

Strona finansowana w ramach Projektu "Uwierz w siebie" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o plikach cookies.