Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czarnej Wodzie

Zakres naszych zadań oraz działania opisuje ustawa o pomocy społecznej z 2004 roku - to w szczególności realizacja świadczeń przewidzianych w tej ustawie oraz szeroko rozumiana praca socjalna.

Staramy się na bieżąco analizować i oceniać zdarzenia zachodzące w otaczającym nas środowisku, z których rodzi się zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz rozwijać nowe formy pomocy społecznej oraz samopomocy w ramach nowo zidentyfikowanych potrzeb.

 

Pomoc finansowa, jaką możemy wspomóc, to w szczególności:

 • zasiłek stały - przysługuje osobie pełnoletniej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.
 • zasiłek okresowy - przyznawany na dłuższy okres, ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie.
 • zasiłek celowy - przyznawany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
 • specjalny zasiłek celowy - może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe.

Oprócz powyższych zasiłków, osobom i rodzinom jesteśmy w stanie zaoferować pomoc niefinansową poprzez:

 • przyznanie posiłku - dla osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić (dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole pomoc ta jest realizowana w formie zakupu posiłków)
 • udzielenie schronienia - co następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych
 • dostarczenie niezbędnego ubrania - bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do indywidualnych potrzeb osoby oraz pory roku
 • świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga tej formy pomocy
 • (usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.)
 • kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie częściowej lub całkowitej odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu

 

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZEMOCY W RODZINIE

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy lub świadkiem przemocy w rodzinie

powiadom:

 • policję (997)
 • prokuraturę

zadzwoń :

 • 0 801 120 002 Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska linia"
 • 058 5110121 Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Centrum Interwencji Kryzysowej PCK

skorzystaj z Internetu:

zwróć się do:

 • Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 • Ośrodka Interwencji Kryzysowej
 • Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 • Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Copyright © 2013 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie.

Deklaracja dostepności

Strona finansowana w ramach Projektu "Uwierz w siebie" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o plikach cookies.