Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czarnej Wodzie

Od 16 czerwca 2014 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie można pobierać i składać wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny – w ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

 

Dla kogo?

Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodzin wielodzietnych, przez które rozumie się rodziny, w których rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

 • rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
 • małżonek rodzica;
 • dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną  pieczę zastępczą, oraz osobę powyżej 18 r.ż., przebywającą za zgodą w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej):
  - do 18 r.ż.,
  - do 25 r.ż. gdy   dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  - bez ograniczeń wiekowych dla dzieci z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

Wymagane dokumenty:

Oryginały lub odpisy :

 1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,
 2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 r.ż. – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
 3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 r.ż. – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
 4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 r.ż. – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka -  postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

w przypadku osób, powyżej 18 r.ż., przebywających za zgodą w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

Inne informacje:

Karta wydawana jest bezpłatnie i potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana:

 1. rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
 2. dziecku w wieku do ukończenia 18 r.ż. – do ukończenia 18 r.ż.;
 3. dziecku powyżej 18 r.ż. – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 r.ż.;
 4. dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 r.ż.– na okres ważności orzeczenia;
 5. dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 6. osobie, przebywającej za zgodą w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 r.ż.

 

Składanie wniosków:

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny przyjmowane są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie.
Druki wniosków można pobrać osobiście w siedzibie MOPS lub pobrać poniżej:
Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny (doc)Zobacz jakie zniżki oferuje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny:

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia?dzial=pliki

Copyright © 2013 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie.

Deklaracja dostepności

Strona finansowana w ramach Projektu "Uwierz w siebie" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o plikach cookies.