Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czarnej Wodzie

Osobą uprawnioną do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja tych alimentów jest bezskuteczna.

Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów do ukończenia przez nią:

  • 18 roku życia
  • w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia
  • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest zależne od dochodu, który nie może przekroczyć 725 zł na osobę.

Wysokość świadczenia jest równa bieżąco ustalonym alimentom, jednak nie może przekroczyć kwoty 500 zł.

Copyright © 2013 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie.

Deklaracja dostepności

Strona finansowana w ramach Projektu "Uwierz w siebie" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o plikach cookies.